องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร

เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๔

saraban@laae.go.th

(ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร)

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง
นางปาสีซ๊ะ วงค์สันติศาสน์
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
เบอร์โทร 089-9772154
นายสะมะแอ ยาแม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางซูวัยบะ โซ๊ะซูมะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวรอปีซะห์ มูซอ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน